សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ស្តីពី ការស្វាគមន៍ចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងអប់រំ ប៉ុន្តែគប្បីមានករណីពិសេសណាមួយ ដើម្បីធានាគុណភាពអប់រំ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ស្តីពី ការស្វាគមន៍ចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងអប់រំ ប៉ុន្តែគប្បីមានករណីពិសេសណាមួយ ដើម្បីធានាគុណភាពអប់រំ

  សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ បានសម្រេចឱ្យសិស្ស ដែលត្រូវប្រឡងសញ្ញបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ និងធម្យមសិក្សាបឋមភូមិ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០ ជាប់ជាស្ថាពរ ចំពោះ "បក្ខជនទាំង ...

Close