ផ្អាកបានប៉ុន្មានថ្ងៃ ឥឡូវឱ្យនាំចូលត្រីវៀតណាមវិញ, ខ្លាចអ្នកចិញ្ចឹមត្រីខ្មែរក្រ?

ផ្អាកបានប៉ុន្មានថ្ងៃ ឥឡូវឱ្យនាំចូលត្រីវៀតណាមវិញ, ខ្លាចអ្នកចិញ្ចឹមត្រីខ្មែរក្រ?

  អ្នកចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រុក នៅជាជនរងគ្រោះក្នុងវិស័យនេះ ហើយបញ្ហាដដែលៗនៅតែទាន់អាច ដោះស្រាយជូនអ្នកផលិតក្នុងស្រុក ក្នុងបេសកកម្មលើកកម្ពស់ផលិតផលក្នុងស្រុក និងបង្កើត ការងារជូនអ្នកភូមិ ខណៈដែលភាគីប្រទេសជិតខាងតែងតែយកលេសនេះលេសនោះ ដើម្បី កើបល ...

Close