គបម សូមអបអរសាទរ កញ្ញា ឈឹម ស៊ីថរ ដែលទទួលបានពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រកបដោយកិត្តិយស

0 12

គបម សូមអបអរសាទរ កញ្ញា ឈឹម ស៊ីថរ ដែលទទួលបានពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រកបដោយកិត្តិយស និងអំពាវនាវទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទាំងអស់ ដោយឥតលក្ខខណ្ឌ

Leave A Reply

Your email address will not be published.