លោក សាម ស៊ុនឌឿន៖ ចំណាយ​១​ពាន់​ដុល្លារ​ក្នុង​១​ខែ​ចិញ្ចឹម​យុវជន​ឲ្យ​រៀន ពី​ព្រោះ​ទ្រព្យ​លោក​មាន​លើស​តម្រូវ​ការ

លោក សាម ស៊ុនឌឿន៖ ចំណាយ​១​ពាន់​ដុល្លារ​ក្នុង​១​ខែ​ចិញ្ចឹម​យុវជន​ឲ្យ​រៀន ពី​ព្រោះ​ទ្រព្យ​លោក​មាន​លើស​តម្រូវ​ការ

លោក សាម ស៊ុនឌឿន គឺ​ជា​អ្នក​នយោបាយ​ជើង​ចាស់​ម្នាក់។ បច្ចុប្បន្ន​គាត់​រស់​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​មួយ ជាយ​ក្រុង​ភ្នំពេញ។ នៅ​ទី​នោះ​គាត់​ផ្តល់​កន្លែង​ស្នាក់​នៅ អាហារ​ដល់​យុវជន ដែល​ឡើង​ពី​ជន​បទ​មក​រៀន​នៅ​ភ្នំពេញ​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំៗ​២០​នាក់ ហើយ​ជា​មធ្យម​ក្នុង​១​ខែ​គាត់​ចំណាយ​ប្រហែល ១​ពាន់​ដុល្លារ។ លោក​ធ្វើ​សកម្មភាព​មនុស្ស​ធម៌​នេះ ដោយ​សារ អ្វី​ដែល​គាត់​មាន​បាន​លើស​តម្រូវ​ការ​រស់​របស់​គាត់។

សូមចុចទីនេះដើម្បីស្តាប់

Related Articles

Close