គបមប្រកាសមិនទទួលយកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

គបមប្រកាសមិនទទួលយកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

គបមប្រកាសមិនទទួលយកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍

ស្តីពី

ជំហរគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានចំពោះការបែងចែកអាសនៈ

គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន បានតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់លើស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន ជាពិសេសទៅលើការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ពាក់ព័ន្ធការបោះឆ្នោត និងការប្តឹងរំលាយ និងបែងចែកអាសនៈរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ។

ឈរលើគោលការណ៍សីលធម៌ និងគុណតម្លៃ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន សូមធ្វើការប្រកាសជំហរជាសាធារណៈថា គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន នឹងមិនទទួលយកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិក្នុងករណីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិត្រូវបានរំលាយ។

 

 

Close