គបម មិនទទួលយកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

គបម មិនទទួលយកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

គបម មិនទទួលយកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

 

គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន សូមប្រកាសមិនទទួលយកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ដែលត្រូវតុលាការកំពូល ចេញសាលដីការរំលាយ កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧។

ខាងក្រោមជាលិខិតរបស់គណបក្សប្រជាធិបតេយ្្យមូលដ្ឋានបានដាក់ជូនទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត គជប ដើម្បីបញ្ជាក់ពីជំហររបស់យើង។

 

Related Articles

Close