គោល​ន​យោ​បាយ និង​កម្ម​វិ​ធី​​ន​យោ​បាយ​​របស់ គបម (សៀវ​ភៅ​បៃ​តង)

គោល​ន​យោ​បាយ និង​កម្ម​វិ​ធី​​ន​យោ​បាយ​​របស់ គបម (សៀវ​ភៅ​បៃ​តង)

សៀវ​ភៅ​នេះ ដែល​យើង​ហៅ​ថា «​សៀវ​ភៅ​បៃ​តង​» ជា​កិច្ច​សន្យា​ន​យោ​បាយ ដ៏​សំ​ខាន់​របស់ គ​ប​ម ចំ​ពោះ​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ជា​ម្ចាស់​ឆ្នោត និង​ជា​ផែន​ទី​បង្ហាញ​ផ្លូវ សម្រាប់​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​អា​ណត្តិ​ថ្មី ដែល​ដឹក​នាំ​ដោយ គបម​។ គួរ​បញ្ជាក់​ថា ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ ត្រូវ​ធា​នា​នូវ​សិទ្ធិ​សេ​រី​ភាព​គ្រប់​គ្រាន់​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​តាម​ដាន​ផ្តល់​យោប​ល់ វាយ​តម្លៃ លើ​ការ​អ​នុ​វត្ត​គោល​ន​យោ​បាយ​ទាំង ១២៥ ចំ​ណុច​នេះ ក៏​ដូច​ជា​មាន​សិទ្ធិ​អំ​ណាច​ក្នុង​ការ​ដក​តំ​ណាង​រាស្ត្រ (​កូ​តា​គបម​) មុន​អា​ណត្តិ ក្នុង​ក​រ​ណី​បំ​ពេញ​តួ​នា​ទី​មិន​បាន​ល្អ​តាម​ការ​សន្យា​។ “សៀវ​ភៅ​បៃ​តង” ឬ​ជា​ភា​សា​អង់​គ្លេស​ថា “The Green Book” មាន​ចា​រិក​នូវ​គោល​ន​យោ​បាយ ១២៥ ចំ​ណុច និង​កម្ម​វិ​ធី​ន​យោ​បាយ​របស់​គណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ​មូល​ដ្ឋា​ន សម្រាប់​លោក​អ្នក​ដែល​ចាប់​អា​រម្ម​ណ៍ចង់​តាម​ដាន​គណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ​មូល​ដ្ឋាន លោក​អ្នក​អាច​ចូល​ទៅ​កាន់​តំ​ណ​ភ្ជាប់​ខាង​ក្រោម​នេះ ដើម្បី​ទាញ​យក​នូវ​ឯក​សារ សៀវ​ភៅ​បៃ​តង ឬ The Green Book នេះ បាន​។

ទាញយកសៀវភៅបៃតងនៅទីនេះ 

Related Articles

Close