គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន បានចាត់ទុកលោកបណ្ឌិត កែម ឡី ជាវីរៈជនសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជា

គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន បានចាត់ទុកលោកបណ្ឌិត កែម ឡី ជាវីរៈជនសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជា

គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន បានចាត់ទុកលោកបណ្ឌិត កែម ឡី ជាវីរៈជនសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជា

គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន បានចាត់ទុកលោកបណ្ឌិត កែម ឡី ជាវីរជនសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជា។

យើងសូមអរគុណដល់វីរភាពរបស់លោកបណ្ឌិត កែម ឡី ដែលបានត្រួសត្រាយផ្លូវនៃសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិប្រកបដោយក្តីក្លាហាន។

យើងចាត់ទុកសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ ជាធាតុសំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្ស។

យើងជឿជាក់ថាការលះបង់ជីវិតរបស់លោកបណ្ឌិត កែម ឡី នឹងជម្រុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ ជាពិសេសយុវជន និងបញ្ញវន្តហ៊ានចេញមុខបន្តសកម្មភាពប្រកបដោយវីរភាពដូចនេះ ទៅមុខទៀតដោយក្តីក្លាហាន។

Close