សមាជ គបម ឃុំជ្រើសរើសលំដាប់លេខរៀងបេក្ខជនក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនគបម

សមាជ គបម ឃុំជ្រើសរើសលំដាប់លេខរៀងបេក្ខជនក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនគបម

សមាជ គបម ឃុំជ្រើសរើសលំដាប់លេខរៀងបេក្ខជនក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនគបម

គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន មានកិត្តិយសជម្រាបជូនដំណឹងដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិ-អន្តរជាតិ ឱ្យបានជា្របថា សមាជិកគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឃុំពពែត និងឃុំស្ពឺ ក នឹងរៀបចំសមាជលើកទីពីរ ក្នុងគោលបំណង៖

បោះឆ្នោតជ្រើសរើសលំដាប់លេខរៀងបេក្ខជនក្នុងបញ្ជីបេក្ខជន គបម សម្រាប់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ នៅថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។

 

Close