កម្រងរូបភាពសមាជជាតិលើកទី១របស់គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន

កម្រងរូបភាពសមាជជាតិលើកទី១របស់គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន

កម្រងរូបភាពសមាជជាតិលើកទី១របស់គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន

នេះជាកម្រងរូបភាពនៃសមាជជាតិលើកទី១របស់គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន នៅថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នាទីស្នាក់កាកណ្តាលរបស់គណបក្ស ស្ថិតក្នុងភូមិពោងពាយ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។

Close