ការជួបជុំពីការត្រៀមការចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់២០២២

ការជួបជុំពីការត្រៀមការចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់២០២២

  នៅថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន បានធ្វើការជួបជុំជាមួយបេក្ខជនដែលត្រៀមខ្លួនចូលរួមបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់ ឆ្នាំ២០២០ អាណត្តិទី៥។ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ដ ...

Close