បញ្ហាប្រឈមសំខាន់៣ក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនដែលសល់នៅឆ្នាំ២០២០

បញ្ហាប្រឈមសំខាន់៣ក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនដែលសល់នៅឆ្នាំ២០២០

  ឆ្នាំ២០២០ ដែលជាឆ្នាំលំបាកមួយសម្រាប់កម្ពុជា និងពិភពលោក ជាពិសេសដោយសារ បញ្ហាជំងឺកូវីដ១៩។ កាលពីឆ្នាំ២០២០ កន្លងមកកម្ពុជា បានគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ បានល្អ ប៉ុន្តែការដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច ការងារ ចំណូល និងបំណុលប្រជាពលរដ្ឋ ហាក់ដូច ...

Close