របៀបគ្រប់គ្រងកូវីដ-១៩បាន ដោយមានផលប៉ះពាល់តិចតួចដល់សេដ្ឋកិច្ច និងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

របៀបគ្រប់គ្រងកូវីដ-១៩បាន ដោយមានផលប៉ះពាល់តិចតួចដល់សេដ្ឋកិច្ច និងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

  ការវិវឌ្ឍនៃការផ្ទុះឡើងមេរោគកូវីដ-១៩ពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍២០កុម្ភៈ នាំបង្កឱ្យមាន ការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ និងរាជរដ្ឋាភិបាល។ កន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវវិធានការសុខាភិបាល រដ្ឋបាល និងច្បាប់ សម្រាប់ គ្រប់គ្រងកូវីដ-១៩ ...

Close