ការគ្រប់គ្រងកូវីដ-១៩ បានប្រសិទ្ធភាពដោយមានការចូលរួមពីរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន

ការគ្រប់គ្រងកូវីដ-១៩ បានប្រសិទ្ធភាពដោយមានការចូលរួមពីរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន

  ទាក់ទងការគ្រប់គ្រងកូវីដ-១៩ នៅរាជធានី-ខេត្ត ចំនួនអ្នកឆ្លងមានការកើនឡើងគួរឲ្យបារម្ភ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន (គបម) យល់ឃើញថា រដ្ឋបាលឃុំ-សង្កាត់ មានតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖ ១. គ្រប់គ្រងព័ត៌មានទាក់ទងអ្នកឆ្លង ...

Close