សេចក្តីថ្លែងការណ៍

សេចក្តីថ្លែងការណ៍

សេចក្តីថ្លែងការណ៍

គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន សម្តែងការសោកស្តាយ ចំពោះការរំលាយ គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ និងការហាមសមាជិកជាន់ខ្ពស់គណបក្សនេះ១១៨នាក់ មិនឱ្យធ្វើនយោបាយ​រយៈពេល៥ឆ្នាំ។

គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន ទទួលស្គាល់ការចូលរួមចំណែករបស់ គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ និងអ្នកនយោបាយ១១៨នាក់ ក្នុងដំណើរការកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា។ ការរំលាយ គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ពិតជាប៉ះពាល់ដល់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្ស។

គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលើកទឹកចិត្តឱ្យសមាជិក និងអ្នកនយោបាយ គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ជំនាន់ថ្មីកសាងកម្លាំងនយោបាយឡើងវិញដើម្បីចូលរួមកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្សនៅកម្ពុជា៕

 

      រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

                                                                                                                                                                                            គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន

Related Articles

Close