គបម សូមចូលរួមអបអរសាទរទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ ១ឧសភា

គបម សូមចូលរួមអបអរសាទរទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ ១ឧសភា

 

ក្នុងឱកាសទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ និងក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងជួបវិបត្តិកូវីដ-១៩ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន គបម សូមបញ្ជាក់អំពីជំហរ និងគោលនយោបាយដែលជំរុញឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបំពេញតួនាទី និងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឱ្យបានល្អប្រសើរក្នុងការធានាឱ្យកម្មករ និយោជិតទាំងអស់ទទួលបានសុវត្ថិភាពការងារ ទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំង កិច្ចគាំពារសង្គម និងទទួលបានដំណោះស្រាយសមស្របតាមច្បាប់នៅពេលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩។

លើសពីនេះទៀត សិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករក្នុងការបញ្ចេញមតិ និងទទួលបានព័ត៌មាន ត្រូវបានលើកស្ទួយដោយរាជរដ្ឋាភិបាល។

 

លោកអ្នកអាចទាញយកសៀវភៅបៃតង ស្តីពី គោលនយោបាយ​១២៥​ចំណុច របស់គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននទៅទីនេះបាន

Close