វិបត្តិកូវីដ១៩៖ តួនាទីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងពេលបិទខ្ទប់ដែនដី

វិបត្តិកូវីដ១៩៖ តួនាទីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងពេលបិទខ្ទប់ដែនដី

  ក្នុងពេលបិទខ្ទប់រាជធានីភ្នំពេញ យើងសង្កេតឃើញក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិ ចេញធ្វើសកម្មភាព លក់ស្បៀង មានដូចជា មី និងអង្ករផ្សេងៗជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតម្លៃថោក។ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន (គបម) យល់ថា នេះមិនមែនជា តួនាទីសំខាន់របស់ ...

Close