អគ្គិសនីកម្ពុជាពិតជាមានសមត្ថភាពជួយដោះស្រាយការលំបាកប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលមានវិបត្តិកូវីដ-១៩

អគ្គិសនីកម្ពុជាពិតជាមានសមត្ថភាពជួយដោះស្រាយការលំបាកប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលមានវិបត្តិកូវីដ-១៩

  អគ្គិសនីកម្ពុជា ជាក្រុមហ៊ុនសាធារណៈ(របស់រដ្ឋ)ផ្តាច់មុខក្នុងការផ្តល់សេវាអគ្គិសនីជូនប្រជាពលរដ្ឋ។ ក្នុងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបវិបត្តិកូវីដ-១៩ អគ្គិសនីកម្ពុជាត្រូវមានវិធានការជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាអតិថិជន។ ចំនួនអតិថិជនរបស់អគ្គិសនីក ...

ពេលវេលាមកដល់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលរៀបចំឱ្យមានថវិកាជាតិជួយសង្រ្គោះប្រទេសពីវិបត្តិកូវីដ-១៩

ពេលវេលាមកដល់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលរៀបចំឱ្យមានថវិកាជាតិជួយសង្រ្គោះប្រទេសពីវិបត្តិកូវីដ-១៩

  សម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូល ដូចជាកម្ពុជា យើងមានថវិកាជាតិ និងទុនបំរុងជាតិ ដែលបានមកពីការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋ និងជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ គណបក្សកាន់អំណាចដែលដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបានសិទ្ធិអំណាច និងកាតព្វកិច្ចក្នុងការប្រមូល ចាត់ចែង និងប្រើប្ ...

Close