មេរៀនពីការបិទខ្ទប់ ដើម្បីគ្រប់គ្រងកូវីដ១៩ និងផលប៉ះពាល់ឲ្យល្អប្រសើរ

មេរៀនពីការបិទខ្ទប់ ដើម្បីគ្រប់គ្រងកូវីដ១៩ និងផលប៉ះពាល់ឲ្យល្អប្រសើរ

  គិតត្រឹមពីថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ មុនបិទខ្ទប់អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩៖ ២៧៤១នាក់ (មធ្យម ១៩៦នាក់ក្នុង១ថ្ងៃ) ក្រោយបិទខ្ទប់អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩៖ ១១០៨១ (មធ្យម ៦០១នាក់ក្នុង១ថ្ងៃ) ការឆ្លងកូវីដ១៩ក្រោយអនុវត្តវិធ ...

Close