គោលនយោបាយ គ្រូកសិកម្មល្អ កសិករល្អ សហគមន៍ល្អ

គោលនយោបាយ គ្រូកសិកម្មល្អ កសិករល្អ សហគមន៍ល្អ

  កសិកម្ម គឺជាវិស័យមួយដែលមានសក្តានុពល ក្នុងការជួយជម្រុញទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូល ប៉ុន្តែវិស័យនេះ ក៏ត្រូវមានការគាំទ្រជាចាំបាច់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងកសិកម្ម ដែលធ្វើយ៉ាងណាឱ្យកសិករមានលទ្ធភាពក្នុងការផលិតឱ្យបានទិន្នផលច្រើន និងមានប ...

Close