ទំនាក់ទំនង

ផ្ញើមតិយោបល់អ្នកមកកាន់យើងខ្ញុំ

ព័ត៌មានខ្លះៗ ពីទីតាំង​ គបម

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការិយាល័យរបស់យើងខ្ញុំបាន នៅក្នុងផែនទីផ្លូវការរបស់ Google។ លោកអ្នក ក៏អាចទាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម បើសិនជាលោកអ្នក មិនអាចស្វែងរកទីតាំងរបស់យើងខ្ញុំឃើញ។

  • ផ្ទះលេខ ៣៨, ផ្លូវ ១៩៧២, ភូមិពោងពាយ, សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌសែនសុខ, រាជធានីភ្នំពេញ
  • Call: +855 70 515 657
  • E-mail: [email protected]
ពេលធ្វើការនៅការិយាល័យរបស់ គបម ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោង៨ព្រឹក – ៥ល្ងាច
Saturday:
Closed
Sunday:
Closed

Close