ព័ត៌មាន និង សកម្មភាព

គោលនយោបាយ គ្រូកសិកម្មល្អ កសិករល្អ សហគមន៍ល្អ

  កសិកម្ម គឺជាវិស័យមួយដែលមានសក្តានុពល ក្នុងការជួយជម្រុញទៅដល់សេដ្ឋក ...

មេរៀនពីការបិទខ្ទប់ ដើម្បីគ្រប់គ្រងកូវីដ១៩ និងផលប៉ះពាល់ឲ្យល្អប្រសើរ

  គិតត្រឹមពីថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ មុ ...

អគ្គិសនីកម្ពុជាពិតជាមានសមត្ថភាពជួយដោះស្រាយការលំបាកប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលមានវិបត្តិកូវីដ-១៩

  អគ្គិសនីកម្ពុជា ជាក្រុមហ៊ុនសាធារណៈ(របស់រដ្ឋ)ផ្តាច់មុខក្នុងការផ្តល ...

ពេលវេលាមកដល់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលរៀបចំឱ្យមានថវិកាជាតិជួយសង្រ្គោះប្រទេសពីវិបត្តិកូវីដ-១៩

  សម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូល ដូចជាកម្ពុជា យើងមានថវិកាជាតិ និងទុនបំរុង ...

គបម សូមចូលរួមអបអរសាទរទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ ១ឧសភា

  ក្នុងឱកាសទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ និងក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងជួបវិបត្ត ...

Load More

Close